แบบทดสอบ ชุดที่ 1
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบเรื่อง ... ระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่อง ความหมายระบบนิเวศ
แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่องดุลยภาพของระบบนิเวศ
Posttest Story 1
แบบทดสอบ เรื่อง วัฏจักรหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 ข้อ
แบบทดสอบ ที่1 เรื่อง ระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่อง ...ความหลากหลายของระบบนิเวศ จำนวน ... 10 ข้อ
แบบทดสอบเรื่อง ระบบนิเวศ จำนวน 20 ข้อ
แบบทดสอบ-วิชาชีววิทยาบทที่21-เรื่องระบบนิเวศ
แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต

edit @ 20 Dec 2009 15:37:54 by e-learning

Comment

Comment:

Tweet

comment2, ñëóæáà çíàêîìñòâà ãîðîä òþìåíü, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé â óôå, ãîñïîæè çíàêîìñòâà êîïðî, çíàêîìñòâà ñ ïðîñòèòóòêàìè â áèðîáèäæàíå, ãîðîä áèøêåê èíòèì óñëóãè,

#322 By Fbxhnkgg (93.174.93.154) on 2010-07-08 16:02

comment6, çíàêîìñòâî ñòàâðîïîëü, õõõ çíàêîìñòâà â ãîðîäå òèðàñïîëå, çíàêîìñòâà ñåêñà åëüöå, çíàêîìñòâî â îäèíöîâî, çíàêîìñòâà â ãîðîäå àëåêñàíäðèÿ,

#321 By Fgkxtgth (93.174.93.154) on 2010-07-08 15:30

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïðàâäèíñê, çíàêîìñòâà óäàôô, óðàé èíòèì çíàêîìñòâà îáùåíèå æåíùèíû, çíàêîìñòâà ïî ñàíê ïåòåðáóðãó, ñåâåðî åíèñåéñê çíàêîìñòâà,

#320 By Vaewsyxc (93.174.93.154) on 2010-07-08 15:14

comment5, ñàéò äëÿ çíàêîìñòâà ïàðíåé, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé èç ãåðìàíèè, ñëóæáà çíàêîìñòâà â êîëïåíî, ñåêñ-çíàêîìñòâà ãîðîä âèòåáñê, óàëüíûå çíàêîìñòâà ïàâëîäàðà,

#319 By Jfftdskl (93.174.93.154) on 2010-07-08 15:14

comment3, áàëàêîâî èíòèì, ëîâå çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà ïî êðóòîìåðó, ñàéò çíàêîìñòâà ñåé÷àñ, ïàðà çíàêîìñòâà êèåâ,

#318 By Fqnokijk (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:57

comment6, çíàêîìñòâà îíëààéí, ñàéòû ïèòåðñêèõ çíàêîìñòâ èíòèì, èíòèì óñëóãè ìèðíûé ñàõà ÿêóòèÿ, çíàêîìñòâà ìîñêîâñêèå, òþìåíñêèé ñàéò èíòèì îáüÿâëåíèé,

#317 By Rxdseluz (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:57

comment1, çíàêîìñòâà â áóãóëüìå òàòàðñòàí, ìîìåíòàëüíûå ìîáèëüíûå èíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà íîâûè óðåíãîè, çíàêîìñòâà ñ òðàíñ-äåâóøêàìè, èíòèì çíàêîìñòâà â æèãóëåâñêå,

#316 By Xdllhlxs (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:40

comment1, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì óôà, çíàêîìñòâà íà óêðàèíå äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáë, èíòèì çíàêîìñòâà ã.áàðíàóë, çíàêîìñòâà ñäåâóøêîé, çíàêîìñòâî áàøêèðèÿ îêòÿáðüñêèé,

#315 By Bkbqqgph (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:40

comment1, ñàéòû çíàêîìñòâ çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãà, çíàêîìñòâà ìîñêâà îáëàñòü, çíàêîìñòâà ÷èñòî äëÿ à, çíàêîìñòâà ñ ÷åëÿáèíñêèìè ìåòàëèñòàìè, çíàêîìñòâà ñ âîñòî÷íûìè äåâóøêàìè,

#314 By Shcptqut (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:23

comment3, çíàêîìñòâà ñòðàíà êàçàõñòàí ãîðîä êåíòàó, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ôðàíöóæåíêîé, ñåêñ äìèòðîâñê çíàêîìñòâà, ñàéò èíòèì çíàêîìñò â êîñòðîìå, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâà,

#313 By Rqpxoxqg (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:22

comment1, çíàêîìñòâî ñ óàëüíûìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â ðîñòîâå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà çàïîðîæüÿ, çíàêîìñòâà ã.íàá.÷åëíû, ðàììáëåð çíàêîìñòâî,

#312 By Cwustqrf (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:05

comment3, èíòèì çíàêîìñòâà ïî àñòàíå, ÷åëÿáèíñê çíàêîìñòâà ýäóàðä 38, äîñêà îáÿâëåíèé çíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêñà â ìîñêâå, çíàêîìñòâî èíòèì äåâóøêè 39 ëåò,

#311 By Ntzofubt (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:05

comment2, ñåêå çíàêîìñòâà â òîáîëüñêå, îáúÿâëåíèå êîñòðîìà çíàêîìñòâî ñåêñ, èñëàìñêèå çíàêîìñòâà äëÿ íèêÿõà, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â òîìñêå, çíàêîìñòâà êàíàøà,

#310 By Lqlwewqb (93.174.93.154) on 2010-07-08 13:34

comment3, çíàêîìñòâà îò à äî ÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êîðî÷à, íîâîâîðîíåæ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî â ñåðîâå, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíîé ìóðìàíñê,

#309 By Kplkbrae (93.174.93.154) on 2010-07-08 13:33

comment3, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â ã. êèåâå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïàðíåé, êëóá çíàêîìñòâà è ôîòêè, îáúÿâëåíèå çíàêîìñòâà ïèòåðà, çíàêîìñòâà àðõàíãåëñê 23 èëè 24,

#308 By Zuoibmdl (93.174.93.154) on 2010-07-08 13:02

comment3, çíàêîìñòâà â êåëüíå, çíàêîìñòâî íà ëîâïëåíåò, ñàäî ìàçî êëóá çíàêîìñòâà êèåâ, êàìåíêè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà îêòÿáðüñêîå ïîëå,

#307 By Wvzblozb (93.174.93.154) on 2010-07-08 13:02

comment6, îáüÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ ãîðîä êèðîâñê, àëòàéñêèé êðàé ãîðîä ñëàâãîðîä çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ýé ëàòå, åêàòåðèíáóðã âûçîâ èíòèì, çíàêîìñòâà â ìèõàéëîâêà âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè,

#306 By Mxjqihqo (93.174.93.154) on 2010-07-08 12:14

comment5, èíòèì çíàêîìñòâà êàòàëîã, çíàêîìñòâà êóïèíî, äíåïðäçåðæèíñê èíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â áðàòñêå ñ íîìåðàìè, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ìàìáà,

#305 By Bhvmwhoi (93.174.93.154) on 2010-07-08 12:14

comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ-ïåòåðáóðã, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè â âîçðàñòå îò 40 äëÿ ñåêñà, ðîñòîâñêèé ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ, ñåêñ çíàêîìñòâà åíàêèåâà, ñåêñ çíàêîìñòâà óëàíóäý,

#304 By Naennnyk (93.174.93.154) on 2010-07-08 11:57

comment2, ñàéòû ïëàòíûõ èíòèìíûõ çíàêîìñòâ, çíàêîìñòâà â ïîëÿðíûé, ìîëäîâà ãîðîä ëåîâî çíàêîìñòâà faces, çíàêîìñòâà òðàíñóàëêè ñèìôåðîïîëü, ïåòðîïàâëîâñê êàçàõñêèé çíàêîìñòâà,

#303 By Rfnnyxfc (93.174.93.154) on 2010-07-08 11:57

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà ñîëíå÷íîãîðñêå, çíàêîìñòâà ãîðîä ñàìàðà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ìíå çà 50, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè èç, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â ìèíñêå,

#302 By Grkouimg (93.174.93.154) on 2010-07-08 11:40

comment6, èíòèì ñïðåé ãàðìîíèÿ äëÿ ìóæ÷èí, çíàêîìñòâî ñî ñïèäîì, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêà, äåâóøêè äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè æåëòûå çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ñåâåâåðîäâèíñê äëÿ ñåêñà,

#301 By Roxdpggv (93.174.93.154) on 2010-07-08 11:40

comment1, çíàêîìñòâà êèåâñêàÿ, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè çðåëîãî âîçðàñòà, çíàêîìñòâà ñ àôðèêàíñêèìè ïàðíÿìè, çíàêîìñòâî ïîõâèñòíåâî ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, odnoklassniki çíàêîìñòâà ñòàðûõ äðóçåé,

#300 By Puvqtgma (93.174.93.154) on 2010-07-08 11:23

comment3, îáùåíèå çíàêîìñòâà îòíîøåíèÿ, àðõàí çíàêîìñòâà, èíòèì óñëóãè èíäèâèäóàëîê åêàòåðèíáóðãà, çíàêîìñòâî òðàíñâåñòèòû àëìàòû, çíàêîìñòâà â ãðîäíî äëÿ äååé,

#299 By Ojrfgqtn (93.174.93.154) on 2010-07-08 11:22

comment4, çíàêîìñòâî àëåíà áóêîâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ïîëòàâà, çíàêîìñòâà ñ øâåäàìè, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñòàâðîïîëü, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà âîðîíåæ,

#298 By Hpnlxrnb (93.174.93.154) on 2010-07-08 11:05

comment2, íîâûå çíàêîìñòâà ãîðîäà ñòàðàÿ ðóññà, ìè÷óðèíñê çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî ñ çàìóæíåé æåíù, êðàñíîÿðêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ àññîðòèìåíòîì,

#297 By Ayktsqgm (93.174.93.154) on 2010-07-08 11:05

comment4, çíàêîìñòâî ñî çâóêàìè, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè âî âëàäèâîñòîêå äëÿ ñåêñà, ñåêñ çíàêîìñòâà àçîâ æåíùèíû, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ëåñáè, çíàêîìñòâà â õàáàðîâñê,

#296 By Pmyirxvc (93.174.93.154) on 2010-07-08 10:34

comment2, áîãàòûå äàìû çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäà òóéìàçû, çíàêîìñòâà ëþáûì âîçðàñòîì íîâîñòü, áûñòðûå çíàêîìñòâà à àëìàòû, ðÿçàíü ñàéò çíàêîìñòâà,

#295 By Sjgougzy (93.174.93.154) on 2010-07-08 10:34

comment4, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè â àçåðáàéäæàíå, çíàêîìñòâî ìóæ÷èíà, çíàêîìñòâà îáùåíèå äíåâíèêè, òðàíñû ðîñòîâ èíòèì, çíàêîìñòâà äåâóøêè áàðàíîâè÷è,

#294 By Ykxdagjm (93.174.93.154) on 2010-07-08 10:18

comment5, çíàêîìñòâà ñ ãîëûìè, èíòèì çíàêîìñòâà øóìåðëÿ, çíàêîìñòâî ñ ïàðíåì áåëîðåöê, áûñìòðîå çíàêîìñòâî, òþìåíü çíàêîìñòâà ðàäè à,

#293 By Bwcvsaps (93.174.93.154) on 2010-07-08 10:18

comment2, êîòëàñ çíàêîìñòâà áè, ìîëîäûå çíàêîìñòâà èðêóòñê, çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ áóðíîãî ñåêñà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ïàëîãðàäå, çíàêîìñòâà ñ æåíàòûìè äëÿ ñåêñà,

#292 By Xcsiukrf (93.174.93.154) on 2010-07-08 09:47

comment5, çíàêîìñòâà â áèðþëåâî, çíàêîìñòâà èùó çàðóáåæíîãî äðãà, âñåìèðíûé ìèð çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ã. ñûêòûâêàð, êàðàãàíäèíñêàÿ îáë øàõòèíñê çíàêîìñòâà,

#291 By Sjbcrewp (93.174.93.154) on 2010-07-08 09:46

comment3, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ÷óñîâîì, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç íèæíåêàìñêà, çíàêîìñòâà ñ âîëîñàòûìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà áåëîðå÷åíñê êðàñíîäàðñêèé êðàé, çíàêîìñòâî â òþìåíè ñ ìóæ÷èíîé,

#290 By Liwsywlt (93.174.93.154) on 2010-07-08 08:58

comment6, çíàêîìñòâà ãîðîäîâ ñèáèðè, çàìóæíèå çíàêîìñòâà ñåêñ, ñàéò çíàêîìñòâà êîñòðîìû, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå, àíãëè÷àíêè äåâóøêè çíàêîìñòâî,

#289 By Lqefelmc (93.174.93.154) on 2010-07-08 08:58

comment2, èíòèì çíàêîìñòâà îáíèíñê, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé â ãóáêèíñêîì, ìåæäóíàðîäíûå ñåìåéíûå çíàêîìñòâà äëÿ äðóæáû, çíàêîìñòâà â ãîðîäå óðàé, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà êàìåíñêóðàëüñêèé,

#288 By Tvanidmp (93.174.93.154) on 2010-07-08 07:51

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â êðèâîì ðîãå, çíàêîìñòâî èâàíòååâêà, çíàêîìñòâà êàçàõñòàí ãîðîä ýêèáàñòóç, çíàêîìñòâà ñàðàíñê çíàêîìñòâà ìîðäîâèÿ, çíàêîìñòâà ìàðèóïîëüñêèé,

#287 By Jzjanqlr (93.174.93.154) on 2010-07-08 07:50

comment2, çíàêîìñòâà èëèøåâñêîì ðàéîíå ñåëå âåðõíåÿðêåâî, öåëü çíàêîìñòâà äðóæáà è îáùåíèå, æåíùèíà èùåò þíîøó çíàêîìñòâà ïåòåðáóðã, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òðàíñâèñòèòîì, þæíî ñàõàëèíñê èíòèì óñëóãè,

#286 By Zcztnpqs (93.174.93.154) on 2010-07-08 07:03

comment4, èùó çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàì, ñàéò çíàêîìñòâà ãîðîäà áàðíàóëà, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â âîðîíåæå, çíàêîìñòâà ëåñáè ÷èòå, çíàêîìñòâî â ãîðîäå ñåìåé,

#285 By Ifxlzhst (93.174.93.154) on 2010-07-08 07:03

comment6, çíàêîìñòâî ñ ëèâàí, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îäèíîêèì ïàïîé, çíàêîìñòâî àðçàìàñ, âñòðå÷óñü ñ äåâóøêîé èíòèì, çíàêîìñòâà ñ áèñåêñóàëàìè â íîâîñèáèðñêå,

#284 By Mzrjgoeg (93.174.93.154) on 2010-07-08 06:32

comment5, êòî õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ ïèøèòå íà àñüêó, çíàêîìñòâà ñ àçåðáàéäæàíêîé, çíàêîìñòâî ñ áèñåêñóàë, çíàêîìñòâà ñ òðàíñâåñòèòàìè â òàãàíðîãå, ñåêñ çíàêîìñòâî ã.ðîñòîâ,

#283 By Xqapgcrl (93.174.93.154) on 2010-07-08 06:32

comment6, çíàêîìñòâî ñåìåéíàÿ ïàðà, çíàêîìñòâî ñî øâåäàìè â ìîñêâå, ëåãêèå çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã, ëó÷øèå ñêèå çíàêîìñòâà, àãåíñòâà çíàêîìñòâà â àíãëèè,

#282 By Wvuhrpxs (93.174.93.154) on 2010-07-08 05:42

comment6, çíàêîìñòâî íà ìàèë, äàãåñòàíñêèé ñàéò çíàêîìñòâà â ìîñêâå, èíòèì çíàêîìñòâà ìîçäîê, çíàêîìñòâà êàëèíèíãðàäñêîé îáë,

#281 By Kzoxtmxc (93.174.93.154) on 2010-07-08 05:42

comment5, ìîñêâà çðåëûå çíàêîìñòâà, áåëîðóññêèå ñàéòû èíòèìíûõ çíàêîìñòâ, ñåêñ çíàêîìñòâà íåòðàäèöèîííûå, çíàêîìñòâà ñ æåí÷èíàìè èíîñòðàíêàìè, çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå ñ òðàíññâåñòèòàìè,

#280 By Exukbrte (93.174.93.154) on 2010-07-08 04:53

comment4, ëþáîâíûå çíàêîìñòâà â êàðïèíñêå, ñàäî ìàçî çíàêîìñòâà â êàçàíè, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àìåðèêàíêîé, ñåêñ çíàêîìñòâî éîøêàð îëå,

#279 By Aydkcbqp (93.174.93.154) on 2010-07-08 04:52

comment2, çíàêîìñòâà äåâóøêè âîðîíåæ, ñåêñ çíàêîìñòâà ÷óõëîìà, çàâåñòè ïðèÿòíîå çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ñâèíãåðû íåðþíãðè, çíàêîìñòâà ã.âèòåáñê ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòâ,

#278 By Tcuxrgcv (93.174.93.154) on 2010-07-08 03:02

comment5, ñýêñ çíàêîìñòâà ãëàçîâ, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ àðìÿíêîé, çíàêîìñòâà ñ ñïîðòñìåíàìè, ìîëîäåæíûå çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà,

#277 By Grdcmsrx (93.174.93.154) on 2010-07-08 03:02

comment2, îíà èùåò åãî çíàêîìñòâà â ãåðìàíèè, åâðåéñèå ñàéòû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ã. óñèíñê, òàòàðñòàí çíàêîìñòâî ñ æåíùèíàìè,

#276 By Jnaxhqes (93.174.93.154) on 2010-07-08 02:10

comment1, èíòèì çíàêîìñòâà â êîñòðîìå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ñàÿíîãîðñêå, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé íà îäíó íî÷ü, çíàêîìñòâà íèæíèé íîâãðîä,

#275 By Ymnmzbqt (93.174.93.154) on 2010-07-08 01:38

comment6, çíàêîìñòâà â ïåíçå åâãåíèè, èíòèì óñëóãè ðàáûíÿ, çíàêîìñòâî ñ ëèíäîé, èíòèì çíàêîìñòâà íà îäíó íî÷ü, çíàêîìñòâà äåâóøêè èç íîâîêóçíåöêà,

#274 By Vckjsede (93.174.93.154) on 2010-07-08 01:38

comment3, ñåêñ çíàêîìñòâà âåñüåãîíñê, çàáàáóðèí çíàêîìñòâà, ýëèòíûå çíàêîìñòâà ñ âèï èíîñòðàíöàìè, çíàêîìñòâà ÷åðíèå ìóøèíû è áåëèå æåíøèíû,

#273 By Zrvppiww (93.174.93.154) on 2010-07-08 01:07