แบบทดสอบ ชุดที่ 1
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบเรื่อง ... ระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่อง ความหมายระบบนิเวศ
แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่องดุลยภาพของระบบนิเวศ
Posttest Story 1
แบบทดสอบ เรื่อง วัฏจักรหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 ข้อ
แบบทดสอบ ที่1 เรื่อง ระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่อง ...ความหลากหลายของระบบนิเวศ จำนวน ... 10 ข้อ
แบบทดสอบเรื่อง ระบบนิเวศ จำนวน 20 ข้อ
แบบทดสอบ-วิชาชีววิทยาบทที่21-เรื่องระบบนิเวศ
แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต

edit @ 20 Dec 2009 15:37:54 by e-learning

Comment

Comment:

Tweet

comment2, ñëóæáà çíàêîìñòâà ãîðîä òþìåíü, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé â óôå, ãîñïî