แบบทดสอบ ชุดที่ 1
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบเรื่อง ... ระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่อง ความหมายระบบนิเวศ
แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่องดุลยภาพของระบบนิเวศ
Posttest Story 1
แบบทดสอบ เรื่อง วัฏจักรหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 ข้อ
แบบทดสอบ ที่1 เรื่อง ระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่อง ...ความหลากหลายของระบบนิเวศ จำนวน ... 10 ข้อ
แบบทดสอบเรื่อง ระบบนิเวศ จำนวน 20 ข้อ
แบบทดสอบ-วิชาชีววิทยาบทที่21-เรื่องระบบนิเวศ
แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต

edit @ 20 Dec 2009 15:37:54 by e-learning

Comment

Comment:

Tweet

comment2, ñëóæáà çíàêîìñòâà ãîðîä òþìåíü, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé â óôå, ãîñïîæè çíàêîìñòâà êîïðî, çíàêîìñòâà ñ ïðîñòèòóòêàìè â áèðîáèäæàíå, ãîðîä áèøêåê èíòèì óñëóãè,

#322 By Fbxhnkgg (93.174.93.154) on 2010-07-08 16:02

comment6, çíàêîìñòâî ñòàâðîïîëü, õõõ çíàêîìñòâà â ãîðîäå òèðàñïîëå, çíàêîìñòâà ñåêñà åëüöå, çíàêîìñòâî â îäèíöîâî, çíàêîìñòâà â ãîðîäå àëåêñàíäðèÿ,

#321 By Fgkxtgth (93.174.93.154) on 2010-07-08 15:30

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïðàâäèíñê, çíàêîìñòâà óäàôô, óðàé èíòèì çíàêîìñòâà îáùåíèå æåíùèíû, çíàêîìñòâà ïî ñàíê ïåòåðáóðãó, ñåâåðî åíèñåéñê çíàêîìñòâà,

#320 By Vaewsyxc (93.174.93.154) on 2010-07-08 15:14

comment5, ñàéò äëÿ çíàêîìñòâà ïàðíåé, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé èç ãåðìàíèè, ñëóæáà çíàêîìñòâà â êîëïåíî, ñåêñ-çíàêîìñòâà ãîðîä âèòåáñê, óàëüíûå çíàêîìñòâà ïàâëîäàðà,

#319 By Jfftdskl (93.174.93.154) on 2010-07-08 15:14

comment3, áàëàêîâî èíòèì, ëîâå çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà ïî êðóòîìåðó, ñàéò çíàêîìñòâà ñåé÷àñ, ïàðà çíàêîìñòâà êèåâ,

#318 By Fqnokijk (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:57

comment6, çíàêîìñòâà îíëààéí, ñàéòû ïèòåðñêèõ çíàêîìñòâ èíòèì, èíòèì óñëóãè ìèðíûé ñàõà ÿêóòèÿ, çíàêîìñòâà ìîñêîâñêèå, òþìåíñêèé ñàéò èíòèì îáüÿâëåíèé,

#317 By Rxdseluz (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:57

comment1, çíàêîìñòâà â áóãóëüìå òàòàðñòàí, ìîìåíòàëüíûå ìîáèëüíûå èíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà íîâûè óðåíãîè, çíàêîìñòâà ñ òðàíñ-äåâóøêàìè, èíòèì çíàêîìñòâà â æèãóëåâñêå,

#316 By Xdllhlxs (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:40

comment1, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì óôà, çíàêîìñòâà íà óêðàèíå äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáë, èíòèì çíàêîìñòâà ã.áàðíàóë, çíàêîìñòâà ñäåâóøêîé, çíàêîìñòâî áàøêèðèÿ îêòÿáðüñêèé,

#315 By Bkbqqgph (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:40

comment1, ñàéòû çíàêîìñòâ çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãà, çíàêîìñòâà ìîñêâà îáëàñòü, çíàêîìñòâà ÷èñòî äëÿ à, çíàêîìñòâà ñ ÷åëÿáèíñêèìè ìåòàëèñòàìè, çíàêîìñòâà ñ âîñòî÷íûìè äåâóøêàìè,

#314 By Shcptqut (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:23

comment3, çíàêîìñòâà ñòðàíà êàçàõñòàí ãîðîä êåíòàó, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ôðàíöóæåíêîé, ñåêñ äìèòðîâñê çíàêîìñòâà, ñàéò èíòèì çíàêîìñò â êîñòðîìå, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâà,

#313 By Rqpxoxqg (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:22

comment1, çíàêîìñòâî ñ óàëüíûìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â ðîñòîâå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà çàïîðîæüÿ, çíàêîìñòâà ã.íàá.÷åëíû, ðàììáëåð çíàêîìñòâî,

#312 By Cwustqrf (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:05

comment3, èíòèì çíàêîìñòâà ïî àñòàíå, ÷åëÿáèíñê çíàêîìñòâà ýäóàðä 38, äîñêà îáÿâëåíèé çíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêñà â ìîñêâå, çíàêîìñòâî èíòèì äåâóøêè 39 ëåò,

#311 By Ntzofubt (93.174.93.154) on 2010-07-08 14:05

comment2, ñåêå çíàêîìñòâà â òîáîëüñêå, îáúÿâëåíèå êîñòðîìà çíàêîìñòâî ñåêñ, èñëàìñêèå çíàêîìñòâà äëÿ íèêÿõà, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â òîìñêå, çíàêîìñòâà êàíàøà,

#310 By Lqlwewqb (93.174.93.154) on 2010-07-08 13:34

comment3, çíàêîìñòâà îò à äî ÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êîðî÷à, íîâîâîðîíåæ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî â ñåðîâå, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíîé ìóðìàíñê,

#309 By Kplkbrae (93.174.93.154) on 2010-07-08 13:33

comment3, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â ã. êèåâå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïàðíåé, êëóá çíàêîìñòâà è ôîòêè, îáúÿâëåíèå çíàêîìñòâà ïèòåðà, çíàêîìñòâà àðõàíãåëñê 23 èëè 24,

#308 By Zuoibmdl (93.174.93.154) on 2010-07-08 13:02

comment3, çíàêîìñòâà â êåëüíå, çíàêîìñòâî íà ëîâïëåíåò, ñàäî ìàçî êëóá çíàêîìñòâà êèåâ, êàìåíêè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà îêòÿáðüñêîå ïîëå,

#307 By Wvzblozb (93.174.93.154) on 2010-07-08 13:02

comment6, îáüÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ ãîðîä êèðîâñê, àëòàéñêèé êðàé &#